İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vakıf Senedi

VAKIF:

Madde 1– Vakfın adı “Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı” dır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul’dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. Şimdilik Vakfın kanuni muamele merkezi: Şehit Muhtar Mahallesi, Süslü Saksı Sokak, No: 19 Kat: 2 Beyoğlu – İSTANBUL

VAKFIN AMACI:
Madde 3- Tarih,sosyal,kültürel konularda araştırma ve incelemeler yaptırmak, eğitim için yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini sürdürmek ve tamamlamak için destekte bulunmak, hastalık ve yaşlılık nedeniyle bakıma muhtaç kişilere yardım etmek, doğal afetlere maruz kalan kişilere maddi ve manevi destekte bulunarak, gerekli hizmeti sunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4- Vakıf tarafından belirlenecek konularda bilim adamları ve üniversiteler ile ilişki kurmak veya bu kurum ve kişilerle ortak çalışmalar yapmak. Tarih,sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak,yaptırmak ve bu araştırmaların sonuçlarını her türlü basılı sesli ve görsel basın araçları yahut kitap gibi araçlarla duyurmak; vakıf bünyesinde arşiv , kitaplık yada kütüphaneler oluşturmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek. Konularında seminer, panel,konferans ve sempozyum düzenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak. Eğitim alanında, eğitimini sürdürmede maddi sıkıntı içinde olan öğrencileri vakıf imkanları ölçüsünde desteklemek. Bakıma muhtaç durumda olan yada geçim sıkıntısı kimselere sağlık, barınma, tedavi vb. konularda vakıf imkanları içinde yardımda bulunmak, amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslar arası kurumlar ile kanuni sınırlar içinde işbirliği ve ortaklıklar yapmak, gerektiği hallerde yurtiçi ve yurt dışında şube açmak, amaçlarına uygun çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulan konularda çalışma kurulları oluşturmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5- Vakıf amacını gerçekleştirmek için yasal sınırlandırmalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, taşınmazlarını kiralamaya,vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal edindiği ve edineceği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve ve vakıflar kanunu çerçevesinde yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

NOT: Vakıf Senedi, Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Resmi Gazete’nin 14.11.2013 gün, 28821 Sayısında ilan edilmiştir.
Paylaş